Splošni pogoji uporabe portala www.ZnamZaVec.si

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe aplikacij Založbe Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v svoji najnovejši in veljavni različici v vsakem trenutku v celoti dostopni vsakomur na spletni strani www.ZnamZaVec.si in v aplikacijah ponudnika. Če se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate uporabljati aplikacije ponudnika.

Kot uporabnik spletnih aplikacij se strinjate da se kot del splošnih pogojev uporabe obravnava tudi predstavitev spletnega portala www.ZnamZaVec.si.

Pravila za uporabo vsebin

Vse vsebine, objavljene v aplikacijah ponudnika, so njegova last in/ali last njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev oz. so označene z ustreznim virom ali avtorjem. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c) ipd.), ampak je zaščiteno že z nastankom in nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike uporabe avtorskega dela.

Znamke, ki se pojavljajo na straneh portala, so lahko registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je ponudnik oziroma katera od njegovih povezanih družb. Kakršnakoli uporaba teh znamk brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic je izrecno prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Ponudnik si pridržuje pravico, da pri morebitnih ugotovljenih kršitvah pravic intelektualne lastnine proti kršiteljem ukrepa v skladu z zakonodajo. Kopiranje, distribuiranje ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov .

Koda za dostop se glasi na eno uporabniško ime, ki se določi ob njeni aktivaciji, kar pomeni, da lahko do vsebin spletnega portala dostopa le registrirani lastnik tega uporabniškega računa.

Zunanje povezave

Aplikacije ponudnika lahko vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ponudnik ne odgovarja.

Zasebnost in varstvo podatkov

Aplikacije ponudnika lahko zbirajo nekatere podatke o vašem obisku, kot so uporabniško ime, datum in ura, ko dostopate do vsebin, in vrsta/tip naprave, s katere dostopate do vsebin. Ponudnik zagotavlja varovanje osebnih podatkov skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Vsi posredovani osebni podatki registriranih uporabnikov so namenjeni izključno uporabi aplikacij ponudnika, administraciji storitev in obveščanju o sorodnih produktih ali storitvah ponudnika. Podatke bo ponudnik uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije zbiral. S sprejemom teh splošnih pogojev in uporabo storitve uporabniki soglašajo, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo po internetu ali elektronski pošti, ter da ponudnika ne bodo šteli za kakorkoli odgovornega, če bi tretje osebe nepooblaščeno uporabljale katerokoli tovrstno informacijo. S sprejemom splošnih pogojev se uporabniki strinjajo, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošiljajo sami. Uporabniki, ki ne soglašajo s takšno stopnjo zagotavljanja varnosti ali zasebnosti informacij, storitev ponudnika ne morejo uporabljati.

Odgovornost

Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba njegovih aplikacij popolnoma varna, neprekinjena, vedno na voljo ali da bo upravičila njihova pričakovanja do aplikacije. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze vred. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, skupaj s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgube programov, stroškov povezav in stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali stroškov v zvezi s prekinitvijo storitev, ki izhajajo iz uporabe njegovih aplikacij, četudi je z možnostjo tovrstne škode seznanjen.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno dostopni na strani www.ZnamZaVec.si.

Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, pa tudi dostopnost katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve nekaterih lastnosti in delov storitve ali pa posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku omeji dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na uporabo aplikacij ponudnika, se najprej obrnite na e-poštni naslov .

Pristojnost za izvensodno reševanje sporov

Družba Založba Rokus Klett, podjetje za založništvo učbenikov in revij, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Založba Rokus Klett, d. o. o.), v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Založba Rokus Klett, d. o. o., na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Pristojnost za reševanje sporov

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve in delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.